EVENING RINKS – DIVISION 1 FIXTURES 2017-01-05T13:29:23+00:00

EVENING RINKS – DIVISION 1 FIXTURES 2017

Thursday 27 Apr 17
Westlecot A v Wanborough
Wootton Bassett B v Town Gardens
Shrivenham v Haydon Wick
Purton v Stratton Churchways B
Rodbourne Cheney v Highworth
Wroughton v Westlecot B
Thursday 04 May 17
Town Gardens v Westlecot A
Stratton Churchways B v Haydon Wick
Highworth v Purton
Westlecot B v Rodbourne Cheney
Wanborough v Wroughton
Shrivenham v Wootton Bassett B
Thursday 11 May 17
Westlecot A v Shrivenham
Wootton Bassett B v Stratton Churchways B
Haydon Wick v Highworth
Purton v Westlecot B
Rodbourne Cheney v Wroughton
Town Gardens v Wanborough
Thursday 18 May 17
Stratton Churchways B v Westlecot A
Highworth v Wootton Bassett B
Westlecot B v Haydon Wick
Wroughton v Purton
Shrivenham v Town Gardens
Wanborough v Rodbourne Cheney
Thursday 25 May 17
Westlecot A v Highworth
Wootton Bassett B v Westlecot B
Haydon Wick v Wroughton
Purton v Rodbourne Cheney
Shrivenham v Wanborough
Town Gardens v Stratton Churchways B
Thursday 01 Jun 17
Westlecot B v Westlecot A
Wroughton v Wootton Bassett B
Rodbourne Cheney v Haydon Wick
Wanborough v Purton
Highworth v Town Gardens
Stratton Churchways B v Shrivenham
Thursday 08 Jun 17
Westlecot A v Wroughton
Rodbourne Cheney v Wootton Bassett B
Purton v Haydon Wick
Stratton Churchways B v Wanborough
Shrivenham v Highworth
Town Gardens v Westlecot B
Thursday 15 Jun 17
Rodbourne Cheney v Westlecot A
Haydon Wick v Wanborough
Wroughton v Town Gardens
Westlecot B v Shrivenham
Wootton Bassett B v Purton
Highworth v Stratton Churchways B
Thursday 22 Jun 17
Westlecot A v Purton
Haydon Wick v Wootton Bassett B
Town Gardens v Rodbourne Cheney
Shrivenham v Wroughton
Stratton Churchways B v Westlecot B
Wanborough v Highworth
Thursday 29 Jun 17
Westlecot A v Haydon Wick
Wootton Bassett B v Wanborough
Purton v Town Gardens
Rodbourne Cheney v Shrivenham
Wroughton v Stratton Churchways B
Highworth v Westlecot B
Thursday 06 Jul 17
Westlecot A v Wootton Bassett B
Haydon Wick v Town Gardens
Purton v Shrivenham
Stratton Churchways B v Rodbourne Cheney
Highworth v Wroughton
Wanborough v Westlecot B
Thursday 13 Jul 17
Wanborough v Westlecot A
Town Gardens v Wootton Bassett B
Haydon Wick v Shrivenham
Stratton Churchways B v Purton
Highworth v Rodbourne Cheney
Westlecot B v Wroughton
Thursday 20 Jul 17
Westlecot A v Town Gardens
Wootton Bassett B v Shrivenham
Haydon Wick v Stratton Churchways B
Purton v Highworth
Rodbourne Cheney v Westlecot B
Wroughton v Wanborough
Thursday 27 Jul 17
Shrivenham v Westlecot A
Stratton Churchways B v Wootton Bassett B
Highworth v Haydon Wick
Wroughton v Rodbourne Cheney
Wanborough v Town Gardens
Westlecot B v Purton
Thursday 03 Aug 17
Westlecot A v Stratton Churchways B
Wootton Bassett B v Highworth
Haydon Wick v Westlecot B
Purton v Wroughton
Rodbourne Cheney v Wanborough
Town Gardens v Shrivenham
Tuesday 08 Aug 17
Rodbourne Cheney v Purton
Westlecot B v Wootton Bassett B
Stratton Churchways B v Town Gardens
Wroughton v Haydon Wick
Wanborough v Shrivenham
Highworth v Westlecot A
Thursday 10 Aug 17
Westlecot A v Westlecot B
Wootton Bassett B v Wroughton
Haydon Wick v Rodbourne Cheney
Purton v Wanborough
Town Gardens v Highworth
Shrivenham v Stratton Churchways B
Tuesday 15 Aug 17
Wroughton v Westlecot A
Haydon Wick v Purton
Wootton Bassett B v Rodbourne Cheney
Westlecot B v Town Gardens
Highworth v Shrivenham
Wanborough v Stratton Churchways B
Thursday 17 Aug 17
Westlecot A v Rodbourne Cheney
Purton v Wootton Bassett B
Wanborough v Haydon Wick
Town Gardens v Wroughton
Shrivenham v Westlecot B
Stratton Churchways B v Highworth
Tuesday 22 Aug 17
Purton v Westlecot A
Wootton Bassett B v Haydon Wick
Rodbourne Cheney v Town Gardens
Highworth v Wanborough
Wroughton v Shrivenham
Westlecot B v Stratton Churchways B
Thursday 24 Aug 17
Haydon Wick v Westlecot A
Wanborough v Wootton Bassett B
Town Gardens v Purton
Shrivenham v Rodbourne Cheney
Westlecot B v Highworth
Stratton Churchways B v Wroughton
Thursday 31 Aug 17
Wootton Bassett B v Westlecot A
Town Gardens v Haydon Wick
Shrivenham v Purton
Rodbourne Cheney v Stratton Churchways B
Wroughton v Highworth
Westlecot B v Wanborough